RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

  1. Administratorem przesyłanych danych jest Administratorem przekazanych danych jest Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej  email: biblioteka@strzegom.pl
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na umożliwieniu korzystania z zasobów bibliotecznych, zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury na podstawie ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i (Art. 6 ust. 1 lit. a, c  RODO).
  3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.
  4. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora, np. firmy windykacyjne.
  5. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  6. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. ( Art.6 ust. 1 pkt f RODO ) 
  8. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania.
  9. kontakt z Inspektorem ochrony danych (iod@efect-szkolenia.pl)
  10. Ponadto macie Państwo prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

 

Back to top button